SK
 
SK

Národné lokality spoločnosti Mylan

Zatvoriť

Zo zoznamu nižšie vyberte jednu z našich webových lokalít.

 1. Afrika

  1. Južná Afrika
   1. English
 2. Amerika

  1. Brazil
   1. Português brasileiro
  2. Kanada
   1. English
   2. Français
  3. Spojené štáty americké
   1. English
 3. Ázia

  1. India
   1. English
  2. Japonsko
   1. 日本語
 4. Európa

  1. Belgicko
   1. Français
   2. Nederlands
  2. Bulharsko
   1. България
  3. Česká republika
   1. Čeština
  4. Dánsko
   1. Dansk
  5. Fínsko
   1. Suomi
  6. Francúzsko
   1. Français
  7. Grécko
   1. Ελληνικά
  8. Holandsko
   1. Nederlands
  9. Írsko
   1. English
  10. Maďarsko
   1. Magyar
  11. Nemecko
   1. Deutsch
  12. Nórsko
   1. Norsk
  13. Poľsko
   1. Polski
  14. Portugalsko
   1. Português
  15. Rakúsko
   1. Deutsch
  16. Rumunsko
   1. Romanian
  17. Slovensko
   1. Slovenský
  18. Slovinsko
   1. Slovenian
  19. Španielsko
   1. Español
  20. Spojené kráľovstvo
   1. English
  21. Srbsko
   1. Serbian Latin
  22. Švajčiarsko
   1. Deutsch
   2. English
  23. Švédsko
   1. Svensk
  24. Taliansko
   1. Italiano
 5. Pacifik

  1. Austrália
   1. English
  2. Nový Zéland
   1. English

Spoločnosť Mylan s hrdosťou vykonáva obchodnú činnosť taktiež v nasledujúcich krajinách.

 1. Maroko
 2. Taiwan
 1. Singapur
Jan 22, 2019

INFORMÁCIA PRE DOTKNUTÚ OSOBU O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

pre účely hlásení prevodov hodnôt do Národného centra zdravotníckych informácii (ďalej aj ako „NCZI“) v zmysle zákona č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „zákon“) a pre účely zasielania oznámení správcovi dane o výške nepeňažného plnenia v zmysle zákona 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

v súlade s Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov GDPR) a na základe zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov

 1. Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je spoločnosť MYLAN s.r.o., so sídlom Rožňavská 24, 821 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 44 150 342, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 52087/B alebo
  Meda Pharma spol. s r.o., so sídlom Trnavská cesta 50, 821 02 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 883 55537, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 31488/B alebo
  BGP Products s. r. o., so sídlom Karadžičova 10, 821 08 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 47 921 048, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 100824/B, podľa toho, s kým ste v zmluvnom vzťahu (ďalej len „prevádzkovateľ“).
 2. Prevádzkovateľ – ako držiteľ povolenia na veľkodistribúciu liekov / držiteľ registrácie humánneho lieku / farmaceutická spoločnosť je povinný predkladať NCZI správy o výdavkoch na propagáciu, marketing a na peňažné a nepeňažné plnenia za predchádzajúci kalendárny polrok poskytnutých zdravotníckemu pracovníkovi alebo poskytovateľom zdravotnej starostlivosti (v postavení dotknutých osôb) priamo alebo nepriamo alebo prostredníctvom tretej osoby, v elektronickej forme, najneskôr do 31. januára a 31. júla kalendárneho roka. Táto povinnosť vyplýva zo zákona č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ust. § 15 ods. 8 a 9, § 18 ods. 12 a 13, § 60 ods. 8 a 9, § 74a ods. 9 a 10).
  Prevádzkovateľ je povinný vždy do konca kalendárneho mesiaca po uplynutí kalendárneho roka, v ktorom poskytla nepeňažné plnenie zamestnancovi poskytovateľa zdravotnej starostlivosti alebo zdravotníckemu pracovníkovi, predložiť správcovi dane oznámenie o výške nepeňažného plnenia a dátume jeho poskytnutia, v ktorom musí uviesť meno a priezvisko príjemcu nepeňažného plnenia, adresu zdravotníckeho zariadenia, v ktorom príjemca nepeňažného plnenia poskytuje zdravotnú starostlivosť alebo vykonáva závislú činnosť zamestnanca, dátum narodenia a DIČ príjemcu nepeňažného plnenia, ak mu bolo pridelené. Táto povinnosť, rovnako ako povinnosť vykonať zrážkovú daň v prípade peňažných plnení vyplýva zo zákona 595/2003 Z.z. o dani z príjmu v znení neskorších predpisov.
 3. Právnym základom na spracovanie Vašich osobných údajov je teda zákonná povinnosť spočívajúca v hláseniach podľa bodu 2. tejto informácie.
 4. Prevádzkovateľ spracúva Vaše a Vami poskytnuté bežné osobné údaje na uvedený účel v rozsahu určenom vyššie uvedenými právnymi predpismi, najmä:
  a) meno a priezvisko
  b) zdravotnícke povolanie
  c) názov a adresu zdravotníckeho zariadenia, v ktorom zdravotnícky pracovník poskytuje zdravotnú starostlivosť, ak ide o zdravotníckeho pracovníka
  d) výšku a účel peňažného alebo nepeňažného plnenia poskytnutého priamo alebo nepriamo zdravotníckemu pracovníkovi alebo poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti
  e) obchodné meno alebo názov a adresu sídla a identifikačné číslo (ak ide o právnickú osobu) tretej osoby, prostredníctvom ktorej peňažné alebo nepeňažné plnenie prevádzkovateľ poskytol a
  f) zrážkovú daň.

  Osobné údaje má prevádzkovateľ priamo od Vás alebo od marketingových agentúr, s ktorými spolupracuje.

 5. Vaše osobné údaje budeme spracúvať počas doby nevyhnutnej na splnenie zákonnej povinnosti a výkonu kontroly jej splnenia (podľa aktuálnej legislatívy táto doba predstavuje 3,5 roka), resp. po dlhšiu dobu, pokiaľ by bolo v rámci tejto doby začaté správne konanie.
  Na uchovávanie Vašich osobných údajov, ktoré prevádzkovateľ spracúva sa vzťahuje zákon č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, v spojení s registratúrnym poriadkom prevádzkovateľa.
 6. Medzi príjemcov osobných údajov (osôb, ktorým osobné údaje poskytujeme) patria: marketingové agentúry, s ktorými má prevádzkovateľ uzatvorenú zmluvu; poskytovatelia softvérových riešení (systém Evidencie peňažných a nepeňažných plnení voči HCPs); daňový úrad; NCZI; účtovníci prevádzkovateľa; agentúry zabezpečujúce služby súvisiace s ubytovaním a dopravou. Vaše osobné údaje tiež prevádzkovateľ zdieľa s inými spoločnosťami zo skupiny MYLAN, do ktorej prevádzkovateľ patrí, na vnútorné administratívne účely.
 7. Z pohľadu ochrany Vašich osobných údajov máte tieto práva:

  • právo na prístup k osobným údajom
  • právo na opravu osobných údajov;
  • právo na vymazanie osobných údajov

  Vaše práva môžete uplatniť písomne listom odoslaným na adresu našej spoločnosti alebo e-mailom na adresu dataprivacy@mylan.com.

  Pokiaľ sa domnievate, že spracúvanie Vašich osobných údajov je v rozpore s predpismi na ochranu osobných údajov, máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, t.j. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (www.dataprotection.gov.sk).

 8. Skupina MYLAN, do ktorej prevádzkovateľ patrí má vymenovanú spoločnú zodpovednú osobu, na ktorú sa môžete obrátiť prostredníctvom e-mailu: dataprivacy@mylan.com.
 9. Prenos osobných údajov do tretích krajín ani medzinárodných organizácií sa neuskutočňuje.
 10. Vaše osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.
 11. Prevádzkovateľ môže v súvislosti s aktualizáciou svojich postupov spracúvania a ochrany osobných údajov túto informáciu kedykoľvek zmeniť. V prípade takých zmien bude dátum revízie uvedený v časti „Posledná aktualizácia“. Pre informáciu o tom, ako prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje, odporúčame, aby ste sa s obsahom tejto informácie oboznamovali pravidelne.


Posledná aktualizácia  14.10.2014