Právne upozornenie

Podmienky

Sme spoločnosť MYLAN s.r.o., so sídlom Rožňavská 24, 821 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 44 150 342, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 52087/B (ďalej len ako “Spoločnosť”) a sme prevádzkovateľ webovej lokality www.mylan.sk (ďalej len ako „Webová lokalita“). 

Prosím, pozorne si preštudujte nasledujúce podmienky užívania, ktoré sa vzťahujú na každého navštevníka tejto Webovej lokality. Vstupom na túto Webovú lokalitu a jej používaním súhlasíte, že budete uvedenými podmienkami viazaný a zaväzujete sa tieto podmienky užívania, vrátane akýchkoľvek zmien platných v čase Vášho prístupu, dodržiavať. Spoločnosť môže tieto podmienky kedykoľvek upraviť aj bez osobitného oznámenia, a to aktualizáciou týchto právnych informácii. Odporúčame Vám preštudovať si tieto podmienky, nakoľko akákoľvek ich zmena sa na Vás bude vzťahovať.

Práva duševného vlastníctva

Ak nie je uvedené inak, autorské práva alebo iné práva duševného vlastníctva k všetkému materiálu na Webovej lokalite, ktorý ma povahu diela, vrátane, ale nie výlučne fotografií a grafických prvkov, patria Spoločnosti alebo stranám, ktorí jej poskytli súhlas na použitie diela (licenciu). S výhradou nižšie uvedených ustanovení, všetky práva, ktoré nie sú výslovne udelené, sú vyhradené. Akékoľvek používanie prvkov Webovej lokality alebo ich rozmnoženín, ktoré je v rozpore s tým, čo je uvedené v tomto upozornení, je zakázané bez ohľadu na jeho účel. Ak porušíte ktorúkoľvek z uvedených podmienok, povolenie na používanie tejto Webovej lokality zaniká a Vy budete povinní bezodkladne odstrániť všetky prevzaté alebo vytlačené rozmnoženiny prvkov Webovej lokality.

Ste oprávnený prevziať a vyhotoviť (formou vytlačenia obsahu tejto Webovej lokality) rozmnoženiny prvkov tejto Webovej lokality pre vlastné použitie a poskytnúť tieto časti iným osobám za nasledovných podmienok:
1. nie ste oprávnený žiadnym spôsobom spracovávať, upravovať, adaptovať alebo meniť žiaden dokument ani súvisiace grafické prvky Webovej lokality;
2. nie ste oprávnený používať žiadne grafické prvky Webovej lokality oddelene od príslušného textu; a
3. ste povinný ponechať všetky oznamy o autorských právach a ochranných známkach Spoločnosti na všetkých rozmnoženiných, rovnako ako poznámku o súhlase na ich použitie.

Nie ste oprávnený vykonávať majetkové práva k akémukoľvek dielu zverejnenému na tejto Webovej lokalite formu predaja ani ďalej rozširovať žiadne dielo alebo udeľovať súhlas na takéto rozširovanie. Konkrétne, nie ste oprávnený vyhotovovať rozmnoženiny, kopírovať alebo inak využívať materiál na našej Webovej lokalite na akékoľvek komerčné účely. Vytváranie odkazov na akékoľvek stránky Webovej lokality je povolené za podmienky, že tak urobíte výhradne vo forme odkazu na danú stránku, a nie formou jej kopírovania, a ak dôsledkom tohto konania nebude zavádzanie užívateľov v tom zmysle, že k obsahu zverejnenému na našej Webovej lokalite, ku ktorému vykonávame všetky práva, máte práva Vy, alebo že naša Webová lokalita odporúča alebo je akýmkoľvek spôsobom prepojená alebo spriaznená s Vašou. Okrem vyššie uvedeného je možnosť vytvoriť prepojenie na našu Webovú lokalitu podmienené aj nasledovnými podmienkami:
1. nesmiete odstrániť, upraviť alebo inak zmeniť rozmery alebo vzhľad loga Mylan;
2. nesmiete vytvoriť orámovanie alebo iné prostredie prehliadača alebo ohraničujúce prostredie Webovej lokality;
3. nesmiete žiadnym spôsobom uvádzať, že Spoločnosť odporúča akékoľvek iné produkty alebo služby, než svoje;
4. nesmiete uviesť žiadne zavádzajúce vyhlásenia o Vašom vzťahu k Spoločnosti ani žiadne nepravdivé informácie o Spoločnosti;
5. bez výslovného a písomného súhlasu Spoločnosti nesmiete ani inak využívať žiadnu ochrannú známku Mylan vyobrazenú na Webovej lokalite;
6. nesmiete vytvárať prepojenie z webovej lokality, ktorú nevlastníte, resp. ku ktorej nemáte obdobné práva; a
7. obsah Vašej webovej lokality nesmie byť nevkusný, urážlivý alebo kontroverzný, nesmie porušovať práva duševného vlastníctva alebo akékoľvek iné práva tretích osôb alebo inak porušovať platné právne predpisy.

Spoločnosť si vyhradzuje právo vziať kedykoľvek späť povolenie na vytváranie prepojení  na Webovú lokalitu z dôvodu porušeniu týchto podmienok a vykonať akékoľvek kroky, ktoré považuje za vhodné. Zaväzujete sa a budete povinný nahradiť Spoločnosti akúkoľvek škodu alebo ujmu, ktorú by utrpela Spoločnosť alebo iná spoločnosť zo skupiny z dôvodu porušenia týchto ustanovení. Práva duševného vlastníctva

Prepojenia na lokality tretích osôb
Táto Web stránka môže obsahovať prepojenia na webové lokality tretích osôb, ktoré sú poskytované pre uľahčenie užívateľského prostredia užívateľom našej Webovej lokality. Mylan si nenárokuje ani neručí, nie je zodpovedná za akékoľvek informácie, ktoré sa nachádzajú na týchto linkoch na web stránky.

Žiadne vyhlásenia alebo záruky
Aj keď Spoločnosť vyvíja primerané úsilie, aby používala aktuálne a presné údaje na svojej Webovej lokalite, Spoločnosť neposkytuje, a výslovne vylučuje, akékoľvek záväzné vyhlásenia alebo záruky akéhokoľvek druhu, či už výslovné alebo predpokladané (vrátane, ale nie výlučne akýchkoľvek implicitných záruk obchodovateľnosti, vhodnosti na konkrétny účel alebo dodržania právnych povinností), pokiaľ ide o akúkoľvek takú informáciu, jej presnosť, úplnosť alebo pravidelnosti jej aktualizácie. Súhlasíte, že užívanie tejto Webovej lokality Vami a všetko na tejto Webovej lokalite je poskytované v znení "AKO JE" a "TAK, AKO JE K DISPOZÍCII". Spoločnosť nepreberá žiadnu zodpovednosť za chyby a chýbajúci obsah na tejto Webovej lokalite. Spoločnosť nevyhlasuje a neubezpečuje, že (i) Webová lokalita bude spĺňať Vaše požiadavky, (ii) Webová lokalita bude fungovať neprerušene, načas, bezpečne alebo bezchybne, (iii) výsledky, ktoré získate na základe používania Webovej lokality budú presné a spoľahlivé, (iv) kvalita akéhokoľvek tovaru alebo služby dostupná na Webovej lokalite naplní Vaše očakávania, (v) akékoľvek chyby na Webovej lokalite budú opravené, (vi) Vaše používanie Webovej lokality alebo akéhokoľvek materiálu získaného prostredníctvom nej nepoškodí Váš počítač alebo mobilné zariadenie alebo takéto získanie materiálov nespôsobí stratu dát.

Obmedzenie zodpovednosti
Túto Webovú lokalitu používate na vlastnú zodpovednosť. Spoločnosť ani jej zástupcovia, zamestnanci alebo spriaznené osoby nenesú v žiadanom prípade zodpovednosť, či už priamu alebo nepriamu, za akúkoľvek škodu, vrátane priamych, špecifických, náhodných alebo následných škôd, ani za žiadne nároky vyplývajúce alebo súvisiace s vytvorením, používaním alebo spoliehaním sa na obsah tejto Webovej lokality, akúkoľvek inú webovú lokalitu Mylan alebo webové lokality na ktoré sa odkazuje na niektorej z týchto stránok alebo v súvislosti s akoukoľvek informáciu získanou prostredníctvom týchto webových lokalít alebo v súvislosti s nemožnosťou použiť akúkoľvek takúto webovú lokalitu. Toto obmedzenie zahŕňa škodu na Vašom počítačovom vybavení alebo akékoľvej vírusy, ktoré môžu napadnúť Vaše počítačové vybavenie alebo iný majetok, ušlý zisk, goodwill alebo iné nehmotné straty (aj keď bola Spoločnosť upozornená na možnosťou vzniku takej škody) vyplývajúce z: (i) používania alebo nemožnosti používať Webovú lokalitu; (ii) nákladov na obstaranie náhradného tovaru alebo služieb v súvislosti s tovarmi, údajmi, informáciami alebo službami získanými alebo správami obdržanými alebo transakciami uzavretými prostredníctvom Webovej lokality alebo ako jej dôsledok; (iii) neoprávneného vstupu alebo úpravy Vašich prenosov alebo údajov; (iv) vyhlásení alebo konania akéhokoľvek užívateľa alebo tretej osoby na Webovej lokalite; (v) spoliehaním sa na obsah sprístupnený Spoločnosťou; alebo (vi) iného dôvodu súvisiaceho s Webovou lokalitou.

Strany sa po zvážení všetkých možných dôsledkov akýchkoľvek prípadných porušení povinností Spoločnosti vyplývajúcich z tejto zmluvy alebo z právneho predpisu dohodli, že užívateľovi v dôsledku takýchto porušení povinností Spoločnosti môže vzniknúť škoda v maximálnej celkovej výške 100 EUR. Zodpovednosť Spoločnosti a akýchkoľvek jej zástupcov, zamestnancov alebo spriaznených osôb vyplývajúca z alebo spojená s Webovou lokalitou alebo s používaním obsahu Mylan, bez ohľadu na povahou (či už zmluvná, mimozmluvná, vyplývajúca z porušenia záruk alebo iná) nepresiahne spolu 100 EUR a vy nebudete môcť uplatniť nárok na náhradu škody prevyšujúci túto čiastku. 

Náhrada škody
V prípade (i) použitia alebo spoľahnutia sa na obsah akejkoľvek tretej strany, (ii) použitia alebo spoľahnutia sa na obsah Spoločnosti, (iii) zneužitia Webovej lokality, alebo (iv) porušenia týchto podmienok z Vašej strany sa zaväzujete nahradiť Spoločnosti alebo prípadne jej zástupcom alebo zamestnancom, prípadne ostatným jej spriazneným osobám akékoľvek nároky, ktoré by boli voči ním uplatnené vo forme žalôb, požiadaviek, nárokov, vrátane všetkých súvisiacich nákladov v primeranom rozsahu. Spoločnosť Vás v takom prípade bude bez zbytočného odkladu informovať.

Žiadne odporúčania
Obsah uvedený na Webovej lokalite nemôžno považovať za lekárske, právne, investičné, finančné alebo in poradenstvo. Obsah uvedený na týchto stránkach za žiadnych okolností nenahrádza lekárske poradenstvo, lekárske vyšetrenie ani odporúčanie poskytovateľov lekárskej starostlivosti.

Používanie Web stránky Vami
Nie ste oprávnení meniť ani pokúšať sa meniť Webovú lokalitu. Bez predchádzajúceho súhlasu Spoločnosti nie ste oprávnený vytvoriť prepojenie na Webovú lokalitu. Okrem toho, nesmiete využívať služby Webovej lokality spôsobom, ktorý môže znefunkčniť, preťažiť alebo poškodiť servery Spoločnosti alebo servery, ku ktorým má Spoločnosť prístup alebo zasahovať do využívania služieb Webovej lokality treťou stranou, zasahovať do ostatných užívateľských účtov, počítačových systémov alebo sietí pripojených na server Mylan alebo Webovú lokalitu prostredníctvom postupov ako sú napríklad „hacking“, password mining“ ani žiadnym iným spôsobom. Nesmiete získavať alebo pokúšať sa získať akýkoľvek materiál alebo informáciu spôsobom, ktorý nie je na to priamo určený prostredníctvom Webovej lokality.

Služby Webovej lokality je možné využívať len pre vlastnú potrebu, a to na nekomerčné účely. Služby Webovej lokality nie je možné využívať na (i) zverejňovanie užívateľských komentárov obsahujúcich „spam“ alebo iné opakované a nevyžiadané správy v rozpore s platnými právnymi predpismi, (ii) nahrávanie alebo zverejňovanie materiálu na Webovú lokalitu, ktorý porušuje zákon, je nemravný, výhražný, hanlivý alebo inak protiprávny, a to vrátane materiálu škodlivého pre deti alebo porušujúceho právo na súkromie tretích osôb, alebo (iv) oslovovať na komerčné účely akýchkoľvek užívateľov služieb Webovej lokality, s využívaním informácií umožňujúcich identifikovať osoby alebo prostredníctvom komunikačných fór Webovej lokality.  

Je zakázané obchádzať, znefunkčniť alebo inak zasahovať do bezpečnostných prvkov Webovej lokality alebo do prvkov ktoré slúžia na obmedzenie služieb Webovej lokality.

Vyhlásenie týkajúce sa zverejnených informácií

Aj keď sa Spoločnosť usiluje zabezpečiť aby informácie na Webovej lokalite boli správne, Spoločnosť za presnosť a úplnosť materiálov na Webovej lokalite neručí. Spoločnosť môže kedykoľvek a bez oznámenia zmeniť materiál na Webovej lokalite alebo vykonať zmeny vo vzťahu k produktom a cenám, ktoré sú na nej uvedené. Materiál na Webovej lokalite môže byť neaktuálny. Spoločnosť sa nezaväzuje a nie je povinná aktualizovať takýto materiál.

Materiál na Webovej lokalite je zverejnený tak ako je, bez akýchkoľvek záruk alebo ubezpečení alebo iných podobných podmienok. V súlade s tým Spoločnosť v maximálnej možnej miere podľa príslušných právnych predpisov vylučuje poskytnutie akékoľvek záruk, vyhlásení, podmienok alebo záväzkov (vrátane podmienok predpokladaných právnymi predpismi týkajúcich sa primeranej kvality, vhodnosti pre určitý účel a vynaloženia primeranej starostlivosti a odbornosti), ktoré by bez tohto právneho vyhlásenia mohli mať účinok súvisiaci z Webovou lokalitou.

Rozhodné právo
Tieto podmienky sa riadia a budú interpretované podľa slovenského práva. Všetky spory, ktoré by vznikli medzi Spoločnosťou a Vami v súvislosti s týmito podmienkami, právami a povinnosťami, ktoré upravujú alebo v súvislosti s užívaním tejto Webovej lokality Vami, budú s rozhodované vecne a miestne príslušnými slovenskými súdmi.


Posledná aktualizácia  14.10.2014