Práva používania a právne ustanovenia

Pozorne si prečítajte tieto termíny a podmienky používania, ktoré sa vzťahujú na každého, kto navštívi tieto alebo iné webové stránky spoločnosti Mylan. Svojím prístupom potvrdzujete, že budete uvedené termíny a predpisy bez výnimky dodržiavať a riadiť sa nimi. Spoločnosť Mylan je oprávnená tieto termíny a podmienky meniť kedykoľvek bez upozornenia.

Práva používania/Ochranná známka

Ochranné známky a služby na tejto alebo iných webových stránkach spoločnosti Mylan sú registrované spoločnosťou Mylan.

Žiadny obsah týchto webových stránok sa nesmie vnímať ako poskytovanie licencie alebo práv na používanie akýchkoľvek ochranných známok bez písomného potvrdenia spoločnosťou Mylan alebo inou stranou, ktorá môže byť majiteľom tejto ochrannej známky (ochranných známok). Obsah tejto alebo inej webovej stránky spoločnosti Mylan (zahŕňajúci ich usporiadanie a vzhľad; mená a logá; texty, ilustrácie a grafickú podobu) je majetkom spoločnosti Mylan (alebo pôvodného autora daných materiálov) a podliehajú ochrane autorských práv a práv týkajúcich sa ochranných známok.

Odkazy

Webové stránky spoločnosti Mylan môžu obsahovať odkazy na stránky tretích strán. Tieto odkazy sa používajú na zvýšenie pohodlia používateľov našich stránok. Spoločnosť Mylan si neuplatňuje žiadne nároky na informácie nachádzajúce sa na stránkach tretích strán, neručí za ich správnosť ani za ne nepreberá zodpovednosť. Odporúčame vám, aby ste si prečítali ustanovenia a právne vyhlásenia na týchto stránkach.

Zastúpenie a záruka

Spoločnosť Mylan vyvíja významné úsilie, aby informácie poskytnuté na týchto webových stránkach boli aktuálne a správne. Spoločnosť Mylan nechce a výslovne odmieta priamo alebo prenesene zastupovať alebo zaručovať sa (akékoľvek prenesené obchodné záruky, spôsobilosť na mimoriadne účely alebo zásahy) s odkazom na akékoľvek informácie, ich správnosť alebo úplnosť alebo frekvenciu, s akou sú obnovované. Čokoľvek zobrazené na stránkach spoločnosti Mylan sa poskytuje v režime „AKO TO JE“. Spoločnosť Mylan neprijíma zodpovednosť ani záruky za akékoľvek chyby alebo nedostatky v obsahu týchto webových stránok.

Obmedzenia zodpovednosti

Webové stránky spoločnosti Mylan si pozeráte na vlastné riziko. V žiadnom prípade nikto zo zamestnancov spoločnosti nie je zodpovedný za akékoľvek škody vyplývajúce z tvorby týchto stránok, vzťahujúce sa na tieto stránky alebo iné stránky spoločnosti Mylan alebo odkazy na iné stránky, prípadne z nemožnosti takéto stránky použiť. Toto obmedzenie sa vzťahuje aj na škody spôsobené na vašom počítačovom vybavení alebo počítačové vírusy, ktoré môžu napadnúť váš počítač alebo akýkoľvek majetok spoločnosti Mylan.

Neodporúčame

Nič z obsahu webových stránok Mylan sa nemá vysvetľovať ako zdravotné, právne, investičné, finančné alebo iné odporúčanie. Nič z obsahu stránok nemôže nahradiť odporúčania alebo návštevu lekára.

Copyright 2014 Mylan Laboratories Inc. Všetky práva vyhradené.

Posledná aktualizácia  14.10.2014